Recipe Book: Young child feeding using biofortified crops

This booklet contains a compilation of recipes developed under the Zimbabwe Livelihoods and Food and Security Programme (LFSP). Primary care givers of young children (six months to five years), majority of whom are women, in programme communities developed these recipes in programme organised training and food preparation demonstrations. These women worked together with LFSP implementing partner Nutritionists and Field Officers as well as Ministry of Health and Child Care (MoHCC) community personnel – Ward Nutrition Coordinators, Village Health Workers, Environmental Health Technicians and Rural Health Centre Nurses.

Nzira dzokubika nadzo chikafu chinopa utano dziri muchinyorwa chino, mubatanidzwa wenzira dzokubika nadzo chikafu chinopa utano, dzakaunganidzwa neve Zimbabwe Livelihoods, Food, and Security Programme (LFSP). Vanochengeta vana vadiki (vane mwedzi mitanhatu kusvika pamakore mashanu), vazhinji vacho vari madzimai, munharaunda dzine chirongwa cheLFSP vakaunganidza nzira dzemabikiro echikafu muchirongwa chekudzidzisana kugadzira zvakasiyanasiyana zvechikafu. Madzimai aya akashanda pamwechete nenyanzvi yezvekudya zvine utano nevashandi vemunharaunda vekuLFSP, vashandi vemunharaunda veBazi rezveutano nokurerwa zvakanaka kwevana vanoti – Ward Nutrition Coordinators, vashandi vezveutano vomumusha (Mbuya/Sekuru Utano), vanamazvikokota vezve utano hwenharaunda (Sekuru/Mbuya utsanana) navana mukoti vemunharaunda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.